Centrals Hortofructícoles

FRUITSYS

Aconsegueix la màxima eficiència amb FRUITSYS, el software creat per a la gestió integral del sector hortofructícola.

Una solució àgil, modular i adaptada als processos crítics d'empreses agroalimentàries (traçabilitat del producte, enllaç amb els equips de producció, liquidació amb els productors, compliment de la normativa d'etiquetatge, costos reals sobre kg venuts...).

Descarrega't una presentació del producte: SG2 SOLUTIONS FRUITSYS - presentació

Descarrega't les funcionalitats específiques del software : SG2 SOLUTIONS FRUITSYS - especificacions

Centrals Hortofructícoles

CARACTERÍSTIQUES

Gestió de camp
 • Enllaç amb el software especialitzat HESPÉRIDES

 • Campanyes

 • Propietaris

 • Parcel·les i UHC (superfície, any de plantació, tipus de producció...)

 • Varietats i grups varietals

 • Fitosanitaris, visites camp, control plagues, receptes...

 • Llibre de Nitrògen

 • Control de regs

 • Control de segues

Productes
 • Varietats de fruita entrada

 • Matèria primera per a la creació d'envasos
 • Envasos - confeccions

 • Palets

 • Fruita classificada

 • Fitosanitaris

 • Altres productes

Gestió de compres
 • Compres de fitosanitaris, embalatges i altres articles relacionats

 • Gestió de comandes a proveïdors

 • Control de comandes rebudes i pendents de rebre, total o parcialment
 • Assignació de lots i dates de caducitat

 • Impressió d'etiquetes
Entrades de fruita
 • Identificació del soci / proveïdor, campanya, parcel·la i varietat
 • Assignació del lot de camp

 • Control d'envasos d'entrada

 • kg bruts i nets d'entrada del producte

 • Diferents tipus d'entrada (segons tipus de liquidació)

 • Control d'estoc de palets d'entrada

Escandalls de fruita
 • Escandall manual i automàtic

 • Categoria, calibres, color, altres anàlisis

 • Informació de defectes
Fabricació d'envasos
 • Fabricació d'envasos segons escandall
 • Control d'estoc automàtic

 • Fabricació automàtica a partir de Ticket-Palet creat

Producció de fruita
 • Enllaç amb el programari especialitzat MAF

 • Connexió amb els diferents equips de les línies de producció:

 • Calibradors, precalibradors, classificadores, etiquetadores, envasadores...

 • Control d'estoc de fruita precalibrada

 • Control d'estoc de Ticket-Palet

Gestió de vendes
 • Vendes de fitosanitaris i productes diversos

 • Vendes de fruita paletitzada (Ticket-Palet)

 • Enviament d'albarans i factures en diversos formats electrònics; email, FacturaE, EDI...

Control de transport
 • Identificació del vehicle (camió, remolc, contenidor, matrícules, dades del conductor, dades del transportista, temperatura del frigorífic...)

 • Tipus de cost del transport i tarifa

 • Informació de pesos, paquets, palets...

 • Diferents documents de transport disponibles: CMR, Packing list...

 • Control de liquidacions de transportistes

Control de costos de vendes
 • Costos de transport, representant, envasos, punt verd, personal, cambres frigorífiques...

 • Despeses de venda per kg, palets, euros fixes, euros caixa, percentatge sobre venda...

Gestió d'envasos
 • Inventari d'envasos per client i proveïdor

 • Control d'envasos tipus CHEP amb enviament automàtic de dades

Traçabilitat total
 • Traçabilitat de productes per lots

 • Traçabilitat d'envasos

 • Traçabilitat per lots de fruita (lots camp, precalibrat, lots interns, Tiquets-Palet...)

 • Traçabilitat ascendent i descendent en qualsevol dels processos

Bestretes i liquidacions
 • Taules de preus (per grup varietal, tipus entrada, calibre, categoria...)

 • Generació de documents facturables

 • Creació automàtica de factures

 • Bestretes per kg, escandall i extrapolació

 • Liquidacions finals i descompte de bestretes automàtics

 • Llistats liquidació resum i detall per parcel·la, varietat

 • Detall dels costos de liquidació (parcel·les, comercial, paràmetres anàlisi...)

Resultats i estadístiques
 • Estadístiques configurables per fruita entrada i escandallada

 • Estadístiques configurables per fruita venuda i costos

 • Dades fàcilment exportables
< VEURE TOTS ELS SECTORIALS

IMPULSA
EL TEU NEGOCI